ประธานกรรมการสหกรณ์

ประธานกรรมการ <br>นายสมพร เจือจันทึก

คณะกรรมการชุดที่ 41

ประธานกรรมการ <br>นายสมพร เจือจันทึก
รองประธานกรรมการคนที่ 1<br>ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
รองประธานกรรมการคนที่ 2<br>นายวิชัย ศรีผา
รองประธานกรรมการคนที่ 3<br>นายอลงกร เจริญใจ
เลขานุการ <br>นางจรรยาพร ผลยังส่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ <br>นางสาวสาน  แสนจันดา
เหรัญญิก <br>นายสุพรรณ  คุรุปัญญา
ผู้ช่วยเหรัญญิก <br>นายสมัย เตนากุล
กรรมการ <br>นางณัฐกาญจน์ ริยะบุตร
กรรมการ <br>นายสุบิน โสภาเวช
กรรมการ <br>นายสุนทร มาลาศรี
กรรมการ <br>นายวุฒิภิวัฒน์ คำหงษ์ษา
กรรมการ <br>นางวงเดือน  พระนคร
กรรมการ <br>นายปถภณ  พิริยะ
กรรมการ<br>นายพลวรรธน์ คำมุงคุณ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ<br>นายศรีเมือง ผาเจริญ

อัตราดอกเบี้ย

“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง โปร่งใส บริการประทับใจได้มาตรฐาน”

ธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์สหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย