วันที่ 18 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ด.ต.สมชาย ทองพันธ์ สมาชิกสมทบคู่สมรสนางทิพยา ทองพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัด นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและมอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ทายาท ด.ต.สมชาย ทองพันธ์ สมาชิกสมทบคู่สมรสนางทิพยา ทองพันธ์ สมาชิกเลขที่ 000811 ดังนี้
กองทุนสวัสดิการสมาชิกกองทุน 1 จำนวน 500,000 บาท

สสธท. 1,016,377.20 บาท

กสธท. 1,000,000 บาท

รวม 2,516,377.20 บาท

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสีย ด.ต.สมชาย ทองพันธ์ ที่รักของทายาท
…ขอบคุณสะพานบุญอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตดังกล่าว…

“เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไป
อย่างมีคุณค่า X2”

ข่าวกองทุนสวัสดิการ อื่นๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนายประพัฒน์ ขัติยะเนตร สมาชิกสมทบคู่สมรสนางจิตติพร ขัติยะเนตร

อ่านเพิ่มเติม »

Facebook

หมวดที่ 5 สมาชิก

ข้อ  29.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

(1)   ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

(2)  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ  30.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองคาย หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ  31.  การเข้าเป็นสมาชิก  

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 35)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  6  คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรองเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ  30  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ  32.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์คนละ  50  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ  33.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ นั้น  สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการเห็นควรเพิ่มเติมข้อความในวรรคสองดังนี้

สิทธิของสมาชิกดังนี้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ  34.  สมาชิกย้ายสังกัด  

สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ นั้น มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  35.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  

สมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งย้าย  หรือโอนมารับราชการในสังกัด  ตามข้อ 30 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  31  และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  33 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ  สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้วการรับโอนเงินค่าหุ้น  และ  การปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สิน  ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  36.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง การโอนสมาชิระหว่างสหกรณ์

การรับโอน

1.กรณีสหกรณ์ได้รับเรื่องราวการขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันให้สหกรณ์เสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน และพิจารณาแล้วปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้สหกรณ์ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์เดิม เพื่อรับโอนเงินค่าหุ้น และชำระหนี้เงินกู้ หรือผ่อนชำระหนี้เงินกู้แทนตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร รวมทั้งเรียกให้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกด้วย

2. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกถือไว้เป็นหลักฐานถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทนต้องเรียกให้ผู้สมัครมาทำหนังสือกู้  และจัดทำหลักประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ตามระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์กรณีจำนวนเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้ ให้อนุโลมทำหนังสือกู้ในวงเงินจำนวนสูงสุดของเงินกู้ในประเภทนั้น ๆ แต่จำนวนเงินกู้ของผู้สมัครต้องไม่เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าว เป็นลำดับ โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์

4.สมาชิกที่โอนเข้ามาย่อมได้รับสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ทั้งมวลพึงมี ทั้งให้ได้สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมเข้าด้วย

5.สิทธิในการอันเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่โอนเข้า หรือโอนออกให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ทุกประการ

6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การโอนออก

1.  สมาชิกผู้มีความประสงค์จะโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็สามารถกระทำได้โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องราวที่เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการนั้นต้องแจ้งหน่วยงานที่จะย้ายหรือโอนไปรับตำแหน่งใหม่หรือหน่วยงานเดิม กรณีที่โอนสมาชิกภาพภายในจังหวัดเดียวกันการรับสมาชิกภาพที่โอนจากสหกรณ์อื่น สามารถกระทำได้กับสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

2.  ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้น หรือเงินงวดชำระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการรับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ และให้เรียกคืนเงินกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2543 โดยมิชักช้าในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยขยายระยะเวลาระงับการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกตามความในวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควร

3.  เมื่อสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ใหม่เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก ขอรับเงินค่าหุ้นขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

4.  นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ้น ได้รับชำระหนี้ หรือ ได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกในสหกรณ์