ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 บาท มีจำนวนสมาชิกครั้งแรก 235 คนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง 7 คน ดังนี้

1. นายแพทย์บุญสม ผลดี
2. นายแพทย์อุทัย จินดาผล
3. นายเกรียงศักดิ์ อัถประเสริฐกุล
4. นายพิสิษฐ์ กระแสร์
5. นางสมหวัง สีหะไตร
6. นายอุทิศ สมวงศ์
7. นายเสงี่ยม พละไกร

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์
ปี พ.ศ.
1. นายแพทย์บุญสม ผลดี
2522 – 2523
2. นายเกรียงศักดิ์ อัถประเสริฐกุล
2523 – 2545
3. นายฤทธิ์เดช คำแพงศรี
2546 – 2549
4. นายมะณู บุญศรีมณีชัย
2550 – 2553
5. นายพัฒนภูมิ อินทรวิเชียร
2554 – 2554
6. นายเฉลิมชัย โกนากัน
2555 – 2556
7. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
2557 – 2560
8. นายสมพร เจือจันทึก
2561 – ปัจจุบัน
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ปี พ.ศ.
1. นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน์
2522 – 2530
2. นางวริยา(หวาน) พรหมนา
2531 – 2560
3. นางสาวกนกนันห์ สิมสวัสดิ์
2560 – ปัจจุบัน

 

 อาคารสำนักงาน

ที่ตั้งเดิมอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายในปัจจุบัน เดิมเป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ถนน หนองคาย – โพนพิสัย ต่อมาได้ย้ายสำนักงานสหกรณ์มาอยู่ศูนย์ราชการโดยตั้งอยู่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ซึ่งย้ายพร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายหลังใหม่โดยตั้งอยู่ชั้น 3

ในปี 2542 แยกมาสร้างอาคารสำนักงานเป็นของส่วนสหกรณ์เองแต่ยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายถึงปัจจุบัน ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประชุม, ห้องประธาน, ห้องผู้จัดการ และห้องเตรียมงาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 779,500 บาท และยังคงตั้งอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยไม่ถืvเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ จึงต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี และมีการปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 155,900 บาท ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี

สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับปัจจุบัน นับถึงวันที่ 31 มกราคม2558 มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,487 คน มีเงินทุนดำเนินการทั้งสิ้น 3,475 ล้านบาท มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หลายประการ เช่น ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร ส่งเสริมช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก รับฝากเงินสมาชิก จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ดำเนินการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ให้สวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะบุคคล เรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” และมีฝ่ายปฏิบัติการ คือ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมถึงผู้ตรวจสอบกิจการด้วย คณะกรรมการดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี การตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสมาชิกทุกคน เช่น การกำหนดวงเงินกู้ รวมถึงการบริหารหุ้น เงินฝาก เงินกู้ และการบริหารเงินกู้สมาชิกให้สมดุล การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น การบริหารและดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ยังคงมีปัญหาหลายประการที่จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการบริหารสภาพคล่อง การแก้ไขปัญหาสมาชิกที่มีเงินเดือนไม่พอหัก (ติดลบ) และเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนางานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ทั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของสมาชิกและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

หมวดที่ 5 สมาชิก

ข้อ  29.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

(1)   ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

(2)  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ  30.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองคาย หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ  31.  การเข้าเป็นสมาชิก  

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 35)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  6  คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรองเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ  30  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ  32.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์คนละ  50  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ  33.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ นั้น  สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการเห็นควรเพิ่มเติมข้อความในวรรคสองดังนี้

สิทธิของสมาชิกดังนี้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ  34.  สมาชิกย้ายสังกัด  

สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ นั้น มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  35.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  

สมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งย้าย  หรือโอนมารับราชการในสังกัด  ตามข้อ 30 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  31  และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  33 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ  สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้วการรับโอนเงินค่าหุ้น  และ  การปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สิน  ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  36.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง การโอนสมาชิระหว่างสหกรณ์

การรับโอน

1.กรณีสหกรณ์ได้รับเรื่องราวการขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันให้สหกรณ์เสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน และพิจารณาแล้วปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้สหกรณ์ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์เดิม เพื่อรับโอนเงินค่าหุ้น และชำระหนี้เงินกู้ หรือผ่อนชำระหนี้เงินกู้แทนตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร รวมทั้งเรียกให้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกด้วย

2. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกถือไว้เป็นหลักฐานถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทนต้องเรียกให้ผู้สมัครมาทำหนังสือกู้  และจัดทำหลักประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ตามระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์กรณีจำนวนเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้ ให้อนุโลมทำหนังสือกู้ในวงเงินจำนวนสูงสุดของเงินกู้ในประเภทนั้น ๆ แต่จำนวนเงินกู้ของผู้สมัครต้องไม่เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าว เป็นลำดับ โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์

4.สมาชิกที่โอนเข้ามาย่อมได้รับสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ทั้งมวลพึงมี ทั้งให้ได้สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมเข้าด้วย

5.สิทธิในการอันเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่โอนเข้า หรือโอนออกให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ทุกประการ

6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การโอนออก

1.  สมาชิกผู้มีความประสงค์จะโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็สามารถกระทำได้โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องราวที่เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการนั้นต้องแจ้งหน่วยงานที่จะย้ายหรือโอนไปรับตำแหน่งใหม่หรือหน่วยงานเดิม กรณีที่โอนสมาชิกภาพภายในจังหวัดเดียวกันการรับสมาชิกภาพที่โอนจากสหกรณ์อื่น สามารถกระทำได้กับสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

2.  ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้น หรือเงินงวดชำระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการรับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ และให้เรียกคืนเงินกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2543 โดยมิชักช้าในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยขยายระยะเวลาระงับการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกตามความในวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควร

3.  เมื่อสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ใหม่เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก ขอรับเงินค่าหุ้นขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

4.  นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ้น ได้รับชำระหนี้ หรือ ได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกในสหกรณ์